Κοινωνία

31 Μαΐου 2019 21:56

Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων για 25 χρόνια και ειδικό δασικό πρόστιμο

Text to Speech

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες. Ποια κτίρια και κατασκευές "προστατεύονται" και ποια θα κατεδαφιστούν..

Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων για 25 χρόνια και ειδικό δασικό πρόστιμο

Αναστολή κατεδάφισης για 25 χρόνια για όσους υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και μειωμένο πρόστιμο για την πρώτη και μοναδική κατοικία προβλέπει το σχέδιο νόμου για τους δασικούς χάρτες που κατατέθηκε στη Βουλή.

Κατεδάφιση προβλέπεται για κτίρια και κατασκευές που βρίσκονται σε εθνικούς δρυμούς, περιοχές Ramsar και περιοχές Δικτύου Natura 2000, σε αιγιαλό, σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες

Προβλέπεται, επίσης, ειδικό δασικό πρόστιμο τα έσοδα από το οποίο θα διατεθούν για δράσεις αποκατάστασης του δασικού ισοζυγίου προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες απώλειες από την δόμηση εντός των ιωδών περιγραμμάτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει και ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές εντός των οικιστικών πυκνώσεων, ενώ τα ιώδη περιγράμματα που υποδείχθηκαν από τους δήμους θα ελεγχθούν σε δύο στάδια. Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αντιρρήσεις κι ενστάσεις για πρόδηλα σφάλματα.

Οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου νόμου είναι οι εξής:

1. Αναρτώνται όλες οι εκτάσεις εντός των περιοχών ιώδους περιγράμματος που είχαν εξαιρεθεί προσωρινά από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης και αίτησης προδήλου σφάλματος στους πολίτες και για τις περιοχές αυτές. Οι νέοι δασικοί χάρτες που θα αναρτηθούν μετά την εφαρμογή του νόμου δεν θα εξαιρούν τις προτεινόμενες από τους δήμους οικιστικές πυκνώσεις.

2. Ελέγχονται τα ιώδη περιγράμματα που υποδείχθηκαν από τους οικείους Ο.Τ.Α. σε δύο στάδια.

• Πρώτον για να διαπιστωθεί εάν τα περιγράμματα που υποδείχτηκαν από τους δήμους είναι σύμφωνα με τα κριτήρια.

• Δεύτερον για να διαπιστωθεί από τις Διευθύνσεις Δασών ποιες εκτάσεις εντός των ιωδών περιγραμμάτων χρήζουν άμεσης προστασίας και απαιτείται η εκκίνηση των διαδικασιών κατεδάφισης των κτιρίων εντός αυτών και απαγορεύεται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου

3. Προβλέπεται άμεση προστασία και κατεδάφιση για τα κτίρια και συνοδεύουσες αυτά κατασκευές που βρίσκονται:

• σε εθνικούς δρυμούς, περιοχές Ramsar και περιοχές Δικτύου Natura 2000, εκτός εάν προϋπήρχαν του καθορισμού του προστατευτικού καθεστώτος,

• σε προστατευτικά δάση, αιγιαλό, παλαιό αιγιαλό, ρέμα και άλλες κατηγορίες του νόμου 4495/2017, στον οποίο δεν υπάγονται αντιστοίχως κτίρια σε τέτοιες περιοχές,

• σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί για αυτό τον λόγο αναδασωτέες κ.α.

Με την ολοκλήρωση του διπλού αυτού ελέγχου καθορίζονται τα οριστικά ιώδη περιγράμματα τα κτίρια εντός των οποίων δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση .

4. Εισάγεται η έννοια του δασικού ισοζυγίου η οποία απορρέει από την αναγκαιότητα αντιστάθμισης της επιβάρυνσης του δασικού περιβάλλοντος λόγω της απώλειας των οικοσυστημικών υπηρεσιών του και γενικότερα των άυλων προσφορών του, από τη δόμηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές εντός ιώδους περιγράμματος με δασικό υπόβαθρο.

5. Προβλέπεται αναστολή από την κατεδάφιση για 25 χρόνια για όσους θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου

6. Προβλέπεται η καταβολή ειδικού δασικού προστίμου που υπολογίζεται με βάση την αξία του δάσους, την αξία αναδάσωσης και άλλες μεταβλητές σχετιζόμενες με τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί και μειωμένο πρόστιμο για την πρώτη και μοναδική κατοικία.

7. Δημιουργείται ειδικό ταμείο ώστε τα χρήματα από το ειδικό δασικό πρόστιμο να αξιοποιηθούν σε δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου, όπως οι δασώσεις εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής Δασών και η χρηματοδότηση κατεδαφίσεων κτιρίων.

8. Θεσπίζεται διαδικασία για την οριστική, μέσω έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος σε επίπεδο Δήμου, περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων με την επιλογή των κατάλληλων δράσεων αποκατάστασης του δασικού ισοζυγίου, που θα καταστεί εφικτή μετά από την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα προκύψουν από την δημιουργία της νέας βάσης δεδομένων.

9 Προβλέπονται δράσεις εποπτείας, ελέγχου και λήψης κατασταλτικών μέτρων για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης εντός των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Όπως ανέδειξε και η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η αυθαίρετη δόμηση εντός περιοχών που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάρχει εδώ και δεκαετίες πολλές φορές με την ανοχή της πολιτείας.

Στο παρόν σχέδιο νόμου, έγιναν αποδεκτά τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης και πιο συγκεκριμένα τα εξής:

• Υπολογισμός του ενιαίου δασικού προστίμου με βάση τις τιμές της γειτνιάζουσας περιοχής

• Έκπτωση προστίμου σε περίπτωση ένταξης σε παλαιότερους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων, με οικειοθελή δήλωση απένταξης από την τακτοποίηση που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν παράτυπη

• Υπαγωγή στις διατάξεις του σχεδίου νόμου και για τις περιοχές που εσφαλμένα υποδείχθηκαν ως κίτρινα περιγράμματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ