Επιχειρήσεις

08 Ιουλίου 2017 20:14

Δεύτερη δανειακή σύμβαση 150 εκ. μεταξύ ΕΤΕπ-Alpha Bank

Text to Speech

Τμήμα των χορηγήσεων θα κατευθυνθεί σε πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε νέους.

Δεύτερη δανειακή σύμβαση 150 εκ. μεταξύ ΕΤΕπ-Alpha BankΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Alpha Bank υπέγραψαν δεύτερη δανειακή σύμβαση, ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πιστωτικής γραμμής «∆άνεια για ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» ύψους 1 δισ. ευρώ, την οποία έχει εγκρίνει η ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση θα παρέχεται σε ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και άλλους τομείς και θα μπορεί να έχει τη μορφή επενδυτικών δανείων ή και χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης.

Τα 150 εκατομμύρια ευρώ διαδέχονται το δάνειο ύψους 100 εκατομμυρίων, το οποίο είχε υπογράψει η ΕΤΕπ με την Αlpha Βank τον ∆εκέμβριο 2016, στο πλαίσιο της ίδιας πιστωτικής γραμμής, και το οποίο εκταμιεύθηκε πλήρως και διοχετεύθηκε με επιτυχία σε επιχειρήσεις.

Το νέο δάνειο, όπως και το προηγούμενο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συμπεριλαμβάνει επίσης την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «∆εξιότητες και θέσεις απασχόλησης - Επενδύσεις για τους νέους», μέσω της οποίας προσφέρονται ανταγωνιστικά επιτόκια και πρόσθετα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων.

Η νέα δανειακή σύμβαση θα συμβάλει ενεργά και αποφασιστικά στην ενίσχυση Ελλήνων επιχειρηματιών, την προώθηση της διατηρήσιμης ανάπτυξης και την τόνωση της απασχόλησης των νέων.

Ο Nicholas Jennett, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής στην ΕΤΕπ και επικεφαλής της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Αυτό το δάνειο προς την Αlpha Βank σηματοδοτεί τη συνέχιση της μακροχρόνιας συνεργασίας της ΕΤΕπ με ελληνικές τράπεζες, χάρη στην οποία συμβάλλουμε από κοινού στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση».

«Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέρος του δανείου της ΕΤΕπ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση δανείων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Θέσεις απασχόλησης για τους νέους", προς επιχειρήσεις που στηρίζουν την απασχόληση των νέων. Η ΕΤΕπ παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να στηρίξει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και την επένδυση στους νέους. Αυτοί είναι δύο από τους πρωταρχικούς στόχους της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο κ. Jennett.

Ο Γεώργιος K. Αρώνης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Αlpha Βank, δήλωσε: «Μετά την άμεση και πλήρη απορρόφηση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ από τη συνολική χρηματοδοτική γραμμή των 1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2017, η Αlpha Βank επέκτεινε τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αξιοποιώντας περαιτέρω την εν λόγω χρηματοδοτική γραμμή, με την υπογραφή νέας συμβάσεως ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Έχοντας διασφαλίσει συνολικό ποσό 250 εκατ. ευρώ, η Αlpha Βank εμπλουτίζει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των παρεχομένων χρηματοδοτικών εργαλείων ρευστότητας, στηρίζοντας εμπράκτως την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η νέα αυτή συμφωνία ενισχύει τη μακροχρόνια συνεργασία της Αlpha Βank με την EΤΕπ και συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Τραπέζης για παροχή ευέλικτων και καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων που αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των Πελατών της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας και τόνωση της εθνικής οικονομίας».

Η ΕΤΕπ εγκαινίασε την πρωτοβουλία «∆εξιότητες και θέσεις απασχόλησης - Επενδύσεις για τους νέους», το πρώτο δανειοδοτικό της πρόγραμμα που αφορά ειδικά στη στήριξη των νέων, τον Ιούλιο του 2013.

Συμπληρώνοντας τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υπέρ της απασχόλησης των νέων, το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για επαγγελματική κατάρτιση, κινητικότητα φοιτητών και μαθητευομένων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων απασχόλησης για νέους στις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

VIDEO